اندیشه ها در مورد آیه امروز...

گاهى اوقات كليد بقا اين است كه مصمم بوده و با امانت عليرغم تمام موقعيتهاى آشكار و ظاهرى پيش رويم و اطمينان داشته باشيم كه خدا حاضر است تا ما را يارى دهد. انتخاب شادى در اميد بجاى نوميدى، انتخاب شكيبايى در مصيبت، و انتخاب امانت در دعا همه تصميماتى ارادى هستند با اين ايمان كه خدايى كه عيسى را از مردگان برخيزانيد، ميتواند موقعيتهاى ما را نيز تغيير دهد زيرا كه او سداى ما را ميشنود.

Thoughts on Today's Verse...

Sometimes the key to survival is simply "setting our jaw" and going on faithfully trusting that God is there helping us, despite the apparent and outward circumstances. Choosing joy through hope rather than despair, choosing patient endurance in times of affliction, and choosing faithfulness in prayer are all decisions of the will trusting that the God who raised Jesus from the dead can also change our circumstances because he hears our voice.

دعای من

My Prayer...

Create in me, O Mighty God, a resolute and steadfast heart so that I might persevere with joy no matter what the difficulty. This I ask in the name of your faithful Son. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of روميان١٢:١٢

نظرات