اندیشه ها در مورد آیه امروز...

گاهى اوقات كليد بقا اين است كه مصمم بوده و با امانت عليرغم تمام موقعيتهاى آشكار و ظاهرى پيش رويم و اطمينان داشته باشيم كه خدا حاضر است تا ما را يارى دهد. انتخاب شادى در اميد بجاى نوميدى، انتخاب شكيبايى در مصيبت، و انتخاب امانت در دعا همه تصميماتى ارادى هستند با اين ايمان كه خدايى كه عيسى را از مردگان برخيزانيد، ميتواند موقعيتهاى ما را نيز تغيير دهد زيرا كه او سداى ما را ميشنود.

دعای من

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات