ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งหัวใจของการอยู่รอดคือ "กัดฟันสู้" และอยู่อย่างสัตย์ซื่อต่อไป โดยเชื่อว่าพระเจ้าอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือเราเสมอ ไม่ว่าเราจะเจอกับสถานการณ์เลวร้ายขนาดไหนก็ตาม ให้เราเลือกที่จะชื่นชมยินดีในความหวังไม่ใช่สิ้นหวัง ให้เราเลือกที่จะทรหดอดทนในความทุกข์ยากลำบาก และเลือกที่จะอธิษฐานอย่างไม่ลดละ ทั้งหมดนี้เป็นการตัดสินใจของเรา ที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อที่ว่าพระเจ้าผู้ทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นจากตาย สามารถเปลี่ยนสถานการณ์เลวร้ายของเราให้กลายเป็นดีได้ เพราะพระองค์คอยฟังเสียงของเราอยู่

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงฤทธิ์ โปรดสร้างใจที่มั่นคงแน่วแน่ไม่หวั่นไหวให้กับข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้อดทนต่อความทุกข์ยากลำบากในชีวิตได้อย่างชื่นบาน อธิษฐานในนามพระเยซูพระบุตรผู้สัตย์ซื่อของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น