اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من بوسیله خدا آفریده شده ام! شما بوسیله خدا آفریده شده اید. همانگونه که مطمئنن هرکسی بوسیله خدا آفریده شده است، ما نیز بوسیله خدا آفریده شده ایم. او ما را میشناخت قبل از اینکه کس دیگری از وجود ما آگاه باشد. او برای ما نقشه ها داشت پیش از اینکه کس دیگری برای آمدن ما به این دنیا برنامه ریزی کرده باشد! و او ما را به بهترین وجه آفرید! ما چگونه اینرا میدانیم؟ به همه چیزهایی که خدا آفریده است بنگرید.

دعای من

خدای قادر مطلق، رهاننده و بخشنده من، تو را سپاس میگویم زیرا پیش از اینکه من تو را بشناسم، تو مرا میشناختی. سپاست میگویم برای زندگی ای که تو برایم درنظر گرفتی و آنرا بمن بخشیدی. تو را میستایم برای عطایا، توانایی ها و استعدادهایی که بمن داده ای. اکنون یاریم ده تا همانگونه که بطور خاصی بوسیله تو سرشته شده بودم زندگی کنم، زیرا که من چنین هستم! بوسیله عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات