اندیشه ها در مورد آیه امروز...

اطمينان بسيار در اين آيه كوتاه! خدا بى انصاف نيست—-پسر اين آيه عدالت خدا را دست كم ميگيرد: اگر او براى گناهان ما قربانى و كَفّاره اى در نظر گرفت، اگر ما او را جستجو كنيم، او چه چيزى را از ما دريغ خواهد داشت؟ او خدمت و محبت ما را فراموش نخواهد كرد—كارهاى نيك ما بطور ابدى به ثبت رسيده اند. هنگاميكه ما به خواهران و برادران خود در مسيح كمك ميكنيم، ما او را جلال ميدهيم! ما قوم او هستيم! و اين انگيزه اى راستين است تا ما به بلوغ خود در مسيح ادامه دهيم.

دعای من

خداوندا تو بسيار مهربان و بخشنده هستى. سپاسگزارم. هنگاميكه چنين جمله ساده و عميقى كه بيانگر فضائل توست ميشنوم، كلمات را ناتوان از بيان شاديم ميبينم. من از اينكه فرزند تو هستم بسيار خوشحالم. بوسيله برادر خود عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات