ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఇంత చిన్న వాక్యభాగములో అంత భరోసానా ! దేవుడు అన్యాయస్థుడు కాదు అతను మన పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తముగా తన కుమారుని త్యాగము చేస్తే, మనం అతనికొరకు వేచియున్నట్లైతే అతను మనల్ని ఏ విషయములో నిరాకరిస్తాడు? అతను మన పనిని మరియు ప్రేమను మరచిపోడు - మనం చేసిన మంచికి శాశ్వతమైన రికార్డు ఉంటుంది! క్రీస్తులో మన సోదరులు మరియు సోదరీమణులకు సహాయం చేసినప్పుడు, మనము అతనిని లేదా ఆమెను ఆశీర్వదిస్తాము! మనము అతని ప్రజలం !! క్రీస్తులో పరిపక్వతను కొనసాగించడానికి అదే నిజమైన ప్రేరణ.

నా ప్రార్థన

దేవా, మీరు చాలా దయగలవారు. ధన్యవాదాలు. మీ సద్గుణాలను వివరించే ఇంత సరళమైన మరియు లోతైన ప్రకటన విన్నందుకు నా ఆనందాన్ని పదాలు వ్యక్తం చేయలేవు. నేను మీ బిడ్డ అయినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నా సోదరుడు యేసు ద్వారా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు