اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما تنها نيستيم. خدا ما را به هم داده است تا براى او زندگى كنيم و روزى ما را به نزد خود به خانه جاودانيمان فرا خواهد خواند. در ضمن، ما خواهان اين هستيم كه بارهاى همديگر را متحمل شويم، از شاديهاى همديگر بوجد آييم، و آنها را در جراحات شان محبت نماييم. مسيحى تنها وجود ندارد.

Thoughts on Today's Verse...

We are not alone. God has given us each other to live our lives for him and get us back home to him. Along the way, we want to share each others burdens, soar on each others joys, and love each others hurts. There is no such thing as a solo Christian.

دعای من

پدر مهربان، امروز مرا به سوى آناني رهبرى كن كه نيازشان اين است كه بارهاي شان برداشته شود يا شادى هاى شان را با كسى قسمت كنند.امروز بگذار كه در دنياى فرزندان تو، حضور تو باشم. اينرا در نام عيسى ميخواهم. آمين.

My Prayer...

Loving Father, lead me to the people today who need their burdens lifted and their joys shared. Let me be your presence in the world of your children today. This I ask in Jesus name. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of روميان ١٥:١٢

نظرات