اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عیسی غالباً مورد انتقاد قرار میگرفت، چون مایل به ارتباط با افرادی مشکوک از دیدگاه «مذهبیون» بود. برای رفتار عیسی، دلیلی وجود داشت.او این کار را بخاطر محبوب شدن، متفاوت از دیگران بودن، عجیب بودن، و یا خاکی بودن انجام نمیداد. عیسی آمد تا اسیران را برهاند، گمشدگان را پیدا کند، شکسته دلان را التیام بخشد، و گناهکاران را برگرداند. آیا بدن عیسی حاضر بر روی زمین، میتواند برای چیزی کمتر از این مجاهده کند، و هنوز هم خود را «کلیسای مسیح» بنامد؟

Thoughts on Today's Verse...

Jesus' religious adversaries frequently criticized him for deliberately associating with people who were suspect in their eyes. Jesus, however, had a reason for this behavior. He wasn't associating with sinners to be popular, weird, bizarre, or hip. The Lord associated with all kinds of people because he loved all kinds of people! He came to redeem the enslaved, find the lost, mend the broken, and reclaim the sinner. Can we, as Jesus' bodily presence today, strive for anything less than this and still call ourselves Jesus' Church?

دعای من

ای پدر مرا ببخش چون در روابط خویش با آشنایانم بدنبال امنیت هستم و از قاطی شدن با افراد کثیف و بد اجتناب میکنم. لطفن چشمانم را بگشا تا نیازمندان اطرافم را ببینم و مرا بکار گیر تا آنان را به سوی فیض تو رهبری کنم و آنان را در یافتن خانواده در میان قوم تو، یاری دهم. در نام عیسی. آمین.

My Prayer...

Forgive me, Father, when I opt for security in my acquaintances and I avoid potentially messy entanglements in my relationships. Please open my eyes to see the lost, the lonely, the forgotten, and the needy all around me. Please use me to lead them to your grace and to help them find their family with your people. In Jesus' name, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of لوقا ۳۱:۵-۳۲

نظرات