ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"మతపరమైన" దృష్టిలో అనుమానించబడిన వ్యక్తులతో ఉద్దేశపూర్వకంగా సహవాసం చేసినందుకు యేసు తరచుగా విమర్శించబడ్డాడు. అతని ప్రవర్తనకు ఒక కారణం ఉంది. అతను జనాదరణ, విచిత్రమైన, వికారమైన లేదా ప్రముఖుడిగా ఉండటానికి ఇలా చేయలేదు. యేసు బానిసలను విమోచించడానికి, తప్పిపోయినవారిని కనుగొని, విరిగినవారిని సరిచేయడానికి మరియు పాపిని తిరిగి పొందటానికి వచ్చాడు. యేసు శరీరముగా ఈ రోజు దీని కంటే తక్కువైన వేరొకదానికొరకు ప్రయత్నించి, తనను తాను యేసు సంఘము అని పిలుచుకొనుచున్నదా?.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నా పరిచయస్తులలో రక్షణ కోసం కొందరినే ఎన్నుకున్నప్పుడు నన్ను క్షమించు మరియు నా సంబంధ భావ్యాలలోని గందరగోళ చిక్కులను నివారించాను. నా చుట్టూ ఉన్న పేదవారిని చూడటానికి దయచేసి నా కళ్ళు తెరవండి. దయచేసి మీ కృపకు వారిని నడిపించడానికి మరియు మీ ప్రజలతో కుటుంబాన్ని కనుగొనడంలో వారికి సహాయపడటానికి నన్ను ఉపయోగించండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు