اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عیسی غالباً مورد انتقاد قرار میگرفت، چون مایل به ارتباط با افرادی مشکوک از دیدگاه «مذهبیون» بود. برای رفتار عیسی، دلیلی وجود داشت.او این کار را بخاطر محبوب شدن، متفاوت از دیگران بودن، عجیب بودن، و یا خاکی بودن انجام نمیداد. عیسی آمد تا اسیران را برهاند، گمشدگان را پیدا کند، شکسته دلان را التیام بخشد، و گناهکاران را برگرداند. آیا بدن عیسی حاضر بر روی زمین، میتواند برای چیزی کمتر از این مجاهده کند، و هنوز هم خود را «کلیسای مسیح» بنامد؟

دعای من

ای پدر مرا ببخش چون در روابط خویش با آشنایانم بدنبال امنیت هستم و از قاطی شدن با افراد کثیف و بد اجتناب میکنم. لطفن چشمانم را بگشا تا نیازمندان اطرافم را ببینم و مرا بکار گیر تا آنان را به سوی فیض تو رهبری کنم و آنان را در یافتن خانواده در میان قوم تو، یاری دهم. در نام عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات