اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در مورد رحم و شغقت نمودن باید گغت که نه یک احساس درونی است و نمی توان با آن احترام دیگران را برای خود بدست آورد. شفقت مسیحی همواره باید ما را در جهت منافع و خیریت نیازمندان به حرکت درآورد، بدون اینکه نظر کسی به ما یا به فداکاری های ما جلب شود. خداوند احتیاجات ما را برای برکت رساندب به دیگران تأمین می نماید و زمانیکه هدف ما جلب رضایت اوست، به ما پاداش میدهد و ما را برای برکت دادن به نیازمندان بکار میگیرد.

دعای من

ای خداوند مهربان و شبان نیکو، هر روز مرا بکار بگیر تا در زندگی نیازمندی، به مثابهٔ برکتی باشم. لطفن چشمان و گوشهایم را بگشا تا افرادی را که از نظر عاطفی و یا مالی به حمایت و کمک احتیاج دارند، ببینم. لطفن به من آن شهامتی را بده که به دیگران برکت برسانم و آنها را در نزدیکتر شدن به تو راهنمایی کنم. بنام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات