اندیشه ها در مورد آیه امروز...

«من نمیدانستم که مسیح‌ صاحب شریعت بود!» خوب، او شریعتی مکتوب مثل همان که در عهد عتیق هست(دوم قرنتیان۳) نداشت. خیر، شریعت او بر دلهای ما توسط روح القدس برشته تحریر درآمده و شخصیت ما را متحول میسازد. این شریعت ما را از قید شریعت مکتوب رها میسازد(یعقوب۱۲:۲-۱۷) و تأکید آن بر اصل بنیادینی است که زندگی، قربانی و خدمت عیسی به دیگران را هدایت نمود( فیلیپیان۵:۲-۱۱). فراتر از یک قانون نوشته شده، بارهای سنگین یکدیگر را متحمل شدن، نشانگر اشتیاق و علاقه ما به مسیح و تعهد ما برای شبیه او شدن است.

Thoughts on Today's Verse...

"I didn't know Jesus had a law!" Well, he doesn't have a written one like we find in the Old Testament (2 Corinthians 3). No, his is Spirit-imprinted on our hearts and transforms our character. This law gives us liberty from written law (James 2:12-17) and emphasizes the undergirding principle that guided Jesus' life — sacrifice and service for others (Philippians 2:5-11). Far more than a written law, this is a passion for Christ and a commitment to be like him.

دعای من

ای پدر قادر مطلق و رحیم، دعا میکنم که من نیز همچون عیسی مشتاق کمک بدیگران باشم بطوریکه آنها عشق و فیض تو را در زندگی من ببینند و تو را جلال دهند! در نام مسیح. آمین.

My Prayer...

Almighty and compassionate Father, may Jesus' passion of helping others be my passion so that others may see your love and grace through my life and glorify you! In the name of Jesus I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of غلاطیان ۲:۶

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change