ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"พระเยซูก็มีกฎบัญญัติกับเขาด้วยหรือ" จริงๆแล้วกฎของพระองค์ไม่ได้มีเขียนไว้ เหมือนกับพระคัมภีร์เดิมหรอก (2โครินธ์ 3) แต่ของพระองค์นั้น เป็นการเอาพระวิญญาณประทับเข้าไปในจิตใจของเราโดยตรง และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจากภายใน กฎนี้ทำให้เรามีอิสระจากกฎเดิม (ยากอบ 2:12-17) กฎนี้เน้นให้เห็นถึงหลักการที่พระเยซูใช้ในชีวิต คือการเสียสละและการอยู่เพื่อรับใช้ผู้อื่น (ฟิลิปปี 2:5-11) กฎนี้เหนือกว่ากฎเดิมมากนัก เพราะเน้นเรื่องความรักที่มีต่อพระคริสต์และความตั้งใจที่จะเป็นเหมือนพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยรัก ขอให้ข้าพเจ้ามีจิตใจที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนพระเยซู เพื่อคนจะได้เห็นความรักและพระคุณของพระองค์ ผ่านชีวิตของข้าพเจ้าและถวายเกียรติให้กับพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change