ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"యేసుకు ఒక చట్టం ఉందని నాకు తెలియదు!" పాత నిబంధన (2 కొరింథీయులకు 3) లో మనకు దొరికినట్లు వ్రాతపూర్వకమైనది ఆయన వద్ద లేదు.ఆయన చట్టం మన హృదయాలలో ఆత్మ-ముద్రించబడి మన వ్యక్తిత్వాన్ని మారుస్తుంది. ఈ చట్టం మనకు వ్రాతపూర్వక చట్టం నుండి స్వేచ్ఛను ఇస్తుంది (యాకోబు 2: 12-17) మరియు యేసు జీవితానికి మార్గనిర్దేశం చేసిన నూతన జన్మ అనే సూత్రాన్ని అనగా - ఇతరుల కొరకు త్యాగం మరియు సేవను (ఫిలిప్పీయులు 2: 5-11) నొక్కి చెబుతుంది. వ్రాతపూర్వక చట్టం కంటే, ఇది క్రీస్తు పట్ల అభిరుచి మరియు అతనిలాగే ఉండుట కోరమైన నిబద్ధత.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడు మరియు దయగల తండ్రి, ఇతరులకు సహాయం చేయాలనే యేసు అభిరుచి నా అభిరుచిగా ఉండనిమ్ము , తద్వారా ఇతరులు మీ ప్రేమను, దయను నా జీవితంలో చూస్తారు మరియు మిమ్మల్ని మహిమపరుస్తారు! యేసు పేరిట నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు