اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آیا زمینه ای برای غرور در شما وجود دارد؟ منبع و سرچشمه این غرور از کجاست؟ پولس به ما یاداوری میکند که تنها منبع حقیقی و قابل اعتماد برای بالیدن، در کاری که عیسی برای ما بر روی صلیب انجام داده است، نهفته است. این منبع قطعاً هیج ارتباطی به کارهای ما و اهدافی که به آنها دست یافته ایم ندارد. بقیه دلایل برای بالیدن، نظری اِجمالی و فَرّار به شهرتی تُهی هستند که به هیچ عنوان قابل مقایسه با خوشی و اطمینان ناشی از شراکت در زندگی، مرگ و رستاخیز عیسی نیستند.

Thoughts on Today's Verse...

Do you have a basis for pride? What is your source of that pride? Paul reminds us that our one, true, and dependable source of boasting is boasting in what the Lord has done for us on the Cross. This one source of boasting has absolutely nothing to do with anything that we have done, attained, or accomplished on our own. All other reasons to boast are fleeting glimpses at hollow fame compared to the joy and assurance of sharing in Jesus' life, death, and resurrection.

دعای من

ای اَبّا پدر، مرا ببخش چون گاهی اوقات بخاطر دستیابی به اهدافی موقتی، خود را مهم انگاشته ام. از تو تشکر میکنم بخاطر صلیب عیسی که مظهر عشق و فیض اوست و تنها سرچشمه فخر من. در نام عیسی از تو سپاسگزارم. آمین.

My Prayer...

Forgive me, O Abba Father, for the times I have thought myself important because of some transitory accomplishment. Thank you for giving me a bedrock source of boasting in Jesus' love and grace demonstrated in the Cross. In Jesus' name I thank you. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of غلاطیان ۱۴:۶

نظرات