اندیشه ها در مورد آیه امروز...

شما داراى چه چيزى ماندگار هستيد؟ نه چندان زياد — عشق شما به خدا و به فرزندان او، پرستش هايى كه به او تقديم ميداريد، و كلاميكه بوسيله روح القدس، انبيا، و پسرش عيسى بما گفته شده است. در همين چيزهاى كم، سرمايه گذارى كنيد و هرگز بدون اميد و بركت و حقيقت ماندگار بسر نخواهيد برد!

دعای من

خداى جاودانى و پدر مهربان، بمن حكمت بده تا تشخيص دهم چه چيزهايى براستى ماندگار هستند و من در آنها سرمايه گذارى نمايم. من ميخواهم زندگيم را بر اساس عوامل فساد ناپذير بنا كنم. تو را ميستايم زيرا عيسى را فرستادى تا بمن حقيقت جاودان را آموزش دهد. من ميخواهم كه از گفتار و زندگى وى پيروى كنم. مرا جورى بركت ده و كمك كن كه براستى زندگى كنم. در نام عيسى، رهاننده جاودانى خويش دعا ميكنم. آمين

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات