ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณมีอะไรที่จะอยู่ตลอดไปไหมครับ มีไม่กี่อย่างหรอกครับ เช่น ความรักที่คุณมีต่อพระเจ้าและลูกๆ ของพระองค์ การสรรเสริญพระองค์ และพระคำของพระองค์ที่ได้พูดกับเราผ่านทางพระวิญญาณ ผู้พยากรณ์ และพระบุตรของพระองค์ พระเยซู ให้เราทุ่มเทในสิ่งเหล่านี้และคุณจะไม่ขาดความจริงที่ยั่งยืน พระพร และความหวัง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ และพระบิดาผู้ทรงรัก ขอทรงให้ปัญญาแก่ข้าพระองค์ที่จะแยกแยะสิ่งที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงและทุ่มเทชีวิตในสิ่งเหล่านั้น ข้าพระองค์ต้องการให้ชีวิตของข้าพระองค์ตั้งอยู่บนสิ่งที่จะไม่ผุพังเสื่อมสลายไป ขอบพระคุณที่ทรงส่งพระเยซูมาสอนความจริงที่ยั่งยืน ข้าพระองค์ต้องการที่จะเชื่อฟังพระคำและชีวิตของพระองค์ ขอทรงอวยพรข้าพระองค์ในทางที่ช่วยให้ข้าพระองค์มีชีวิตที่เป็นความจริง อธิษฐานในพระนามของพระเยซู ผู้ช่วยให้รอดที่เป็นนิรันดร์ของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น