ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

శాశ్వతముగా నిలిచియుండేది మీ వద్ద ఏమున్నది ? అంతగా లేదు — దేవుడు మరియు ఆయన పిల్లల పట్ల మీకున్న ప్రేమ, మీరు ఆయనకు అందించే స్తుతులు మరియు ఆయన తన ఆత్మ, ప్రవక్తలు మరియు తన కుమారుడైన యేసు ద్వారా మనతో మాట్లాడిన వాక్యం. ఈ విషయాలలో పెట్టుబడి పెట్టండి మరియు మీరు శాశ్వతమైన సత్యం, ఆశీర్వాదం మరియు నిరీక్షణ కలిగియుండకుండా ఉండలేరు !

నా ప్రార్థన

శాశ్వతమైన దేవా మరియు ప్రేమగల తండ్రీ, ఏది నిజమైన శాశ్వతమైనదో గుర్తించి, వాటిలో నా జీవితాన్ని పెట్టుబడి పెట్టడానికి నాకు జ్ఞానాన్ని ఇవ్వండి. నా జీవితం ఎప్పటికీ క్షీణించని విషయాలపై నిర్మించబడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. శాశ్వతంగా ఉండే సత్యాన్ని నాకు బోధించడానికి యేసును పంపినందుకు ధన్యవాదాలు. నేను అతని మాటలకు మరియు అతని జీవితానికి కట్టుబడి ఉండాలనుకుంటున్నాను. నిజమైన జీవితాన్ని గడపడానికి నాకు సహాయపడే మార్గాల్లో నన్ను ఆశీర్వదించండి. నా నిత్య రక్షకుడైన యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Verse of the Day Wall Art

మీ అభిప్రాయములు