اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هنگامیکه عیسی سرافراز شود و نام او ستوده گردد و جلال او اعتراف شود، خدا مورد حرمت قرار میگیرد و متبارک خوانده میشود. جلال بر نام پرشکوه عیسای ناصری، مسیحی که همان ماشیح بزرگ است، رهاننده، پسر خدا، و پادشاه پیروز!

Thoughts on Today's Verse...

When Jesus is exalted, when his name is praised and his glory confessed, God is honored and blessed. Praise be the glorious name of Jesus of Nazareth, our great Messiah the Christ, Savior, Son of God, and conquering King!

دعای من

عیسی مسیح خداوند من‌ و رهاننده والای من، نام تو عجیب است! قربانی تو برای گناه من از روی مهربانی و سخاوت بسیار تو بود. بسیار سپاسگزارم که پدرمان، تو را از مردگان برخیزانید و من بوسیله توست که میتوانم با خدا باشم و تو را تا به ابد بپرستم! خداوندم عیسی، تو پرجلالی! درنام پرجلال تو، خدا را میستایم. آمین.

My Prayer...

Precious Savior, Jesus Christ my Lord, your name is wonderful! Your sacrifice for my sin was so loving and generous. I am so thankful that our Father raised you from the dead and that through you, I will be able to be with God and worship you all of eternity! You are glorious, Jesus my Lord! In your glorious name I bring this praise to God. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of فیلیپیان۹:۲-۱۱

نظرات