ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อพระเยซูได้รับการยกย่อง เมื่อชื่อของพระองค์ได้รับการสรรเสริญ เมื่อทุกคนยอมรับสง่าราศีของพระองค์ พระเจ้าก็ได้รับเกียรติและมีความสุข ขอสรรเสริญชื่ออันรุ่งโรจน์ของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ พระคริสต์พระมาสิยาห์ผู้ยิ่งใหญ่ พระผู้ช่วยให้รอด พระบุตรของพระเจ้า และกษัตริย์ผู้มีชัย

คำอธิษฐาน

พระผู้ช่วยให้รอดผู้เลิศเลอ พระเยซูคริสต์องค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า ชื่อของพระองค์นั้นสุดยอดจริงๆ การสละชีพของพระองค์เพื่อไถ่ข้าพเจ้าช่างเต็มไปด้วยความรักความเมตตา ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณพระบิดาของเราจริงๆ ที่ทำให้พระองค์ฟื้นขึ้นจากความตาย จึงทำให้ข้าพเจ้าสามารถที่จะมาอยู่กับพระเจ้าและนมัสการพระองค์ตลอดชั่วนิจนิรัดร์ พระเยซู พระองค์เต็มไปด้วยสง่าราศี และเป็นองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระเจ้าผ่านทางชื่ออันเปี่ยมด้วยสง่าราศีของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น