اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هنگاميكه مسير پيش رويمان با پرسشها و نگرانيها تار شده است، ميتوانيم به عقب برگرديم و ببينيم كه خدا از چه راههايى بخاطر ما وارد عمل شد تا ما را به آن مكانهايى برساند كه بايد باشيم. اما ما باید فراتر از خود، عمل دستهای او را در طول تاریخ ببینیم و این اطمینان را بدست آوریم که وعده های او درست هستند و پیروزی او در ما قطعی است.

دعای من

خدای قادر مطلق، من ایمان دارم که پیش از اینکه جهانی وجود میداشت، تو وجود داشتی. من بر این باورم که تو اکنون نیز دنیای ما را با کلام فیض خود، نگاه میداری. من مطمئن هستم که پیش از فرا رسیدن آینده، تو آنجا هستی تا آنرا برای ما آماده بسازی. کمکم کن در آن لحظاتی که چندان از ایمان امروز خویش مطمئن نیستم و یاریم ده تا به اعتماد کردن به تو که با فیضت در آنجا انتظارم را میکشی، ادامه دهم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات