ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మన ముందున్న రహదారి ప్రశ్నలు మరియు ఆందోళనలతో మేఘావృతం అయినప్పటికీ , మనము వెనుకకు తిరిగి చూచినప్పుడు మనం చేరవలసిన ప్రదేశాలకు మనము చేరుకోవడానికి దేవుడు మన తరపున వ్యవహరించిన అనేక మార్గాలను చూడవచ్చు. కానీ మనకంటే ఎక్కువగా, అతని కార్యాలను చరిత్ర ద్వారా మనం చూస్తాము మరియు అతని వాగ్దానాలు నిజమని మరియు మనలో అతని విజయం ఖాయమని మనము హామీ ఇవ్వగలము.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, ప్రపంచం రాకముందు నువ్వు ఉండేవాడివని నేను నమ్ముతున్నాను. ఇప్పుడు కూడా మీరు మీ దయతో మా ప్రపంచాన్ని నిలబెడతారని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. భవిష్యత్తు రాకముందే మీరు మా కోసం సిద్ధం చేస్తున్నారని నాకు నమ్మకం ఉంది. ఈ రోజు నా విశ్వాసాన్ని గుర్తుంచుకోవడానికి మరియు మీ దయతో మీరు వేచి ఉన్నారని విశ్వసించడానికి నాకు అంత నమ్మకం లేని ఆ క్షణాలలో నాకు సహాయం చేయండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు