اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما همراه با همه قهرمانان كتابمقدس، خُرْدْ و كَلانْ، ميتوانيم كار خدا را با اطمينان انجام دهيم. اما براى اينكه با دليرى به آنجايى كه او ميخواهد برسيم، ما بايد مايل باشيم كه از قيد گناه برهيم، گناهى كه زندگيهاى ما را مى پيچاند، ديد ما را مختل مينمايد، دودليهاى ما را چند برابر ميكند و حيات روحانى و انرژى مان را از ما مى ربايد.

Thoughts on Today's Verse...

With all the great heroes of the Bible, both big and small, we can do God's work with confidence. But to boldly go where he wants us to go, we must first be willing to let go of the sin that entangles our lives, distorts our vision, enlarges our doubts, and robs us of our spiritual vitality and stamina.

دعای من

پدر قدوس، مرا بخاطر گناهم ببخش. نه تنها گناهان آشكار مرا، بلكه تمايل مرا براى بازى كردن با چيزهايى كه پاك نيستند، لاس زدن با چيزهايى كه از نظر روحانى خطرناكند، و خود را در معرض چيزهايى قرار دادن كه اثرى از جهان شيطانى در من باقى ميگذارند. مرا توانا بگردان تا به چيزهايى كه مرا از توجه به تو منحرف ميكنند بگويم نه، و با اشتياقى وافر پذيراى آن چيزهايى باشم كه مرا بيشتر شبيه تو ميسازند. در نام خداوند خود، عيسى دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

Holy Father, forgive me for my sin. Not just my blatant sins, but my willingness to dabble in things that are not holy, to flirt with things that are spiritually dangerous, and to expose myself to things that leave a residue of Satan's world. Give me strength to say no to the things that distract me from you and to embrace with passion those things that make me more like you. In the name of Jesus my Lord I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of عبرانیان۱:۱۲

نظرات