اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما همراه با همه قهرمانان كتابمقدس، خُرْدْ و كَلانْ، ميتوانيم كار خدا را با اطمينان انجام دهيم. اما براى اينكه با دليرى به آنجايى كه او ميخواهد برسيم، ما بايد مايل باشيم كه از قيد گناه برهيم، گناهى كه زندگيهاى ما را مى پيچاند، ديد ما را مختل مينمايد، دودليهاى ما را چند برابر ميكند و حيات روحانى و انرژى مان را از ما مى ربايد.

دعای من

پدر قدوس، مرا بخاطر گناهم ببخش. نه تنها گناهان آشكار مرا، بلكه تمايل مرا براى بازى كردن با چيزهايى كه پاك نيستند، لاس زدن با چيزهايى كه از نظر روحانى خطرناكند، و خود را در معرض چيزهايى قرار دادن كه اثرى از جهان شيطانى در من باقى ميگذارند. مرا توانا بگردان تا به چيزهايى كه مرا از توجه به تو منحرف ميكنند بگويم نه، و با اشتياقى وافر پذيراى آن چيزهايى باشم كه مرا بيشتر شبيه تو ميسازند. در نام خداوند خود، عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات