اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما با روش زندگی کردنمان نشان میدهیم که چه کسی زندگی ما را تحت اختیار دارد! ما رابطه خود با پدر آسمانی را با زندگی کردن در این دنیا برطبق شخصیت او نشان میدهیم. پس بیایید تحت اختیار روح خدا زندگی کنیم — از کلام الهام شده توسط روح القدس اطاعت کنیم و از رهبری های روح الهی پیروی نماییم — تا بتوانیم عیسی را آشکار نموده و او را در کارها و سخنانمان با دیگران در میان بگذاریم!

Thoughts on Today's Verse...

We show who is in control in our lives by the way we live! We show our relationship to the Father by living with his character in our world. So let's live under the control of the Spirit — obeying the Spirit's inspired Word and following the Spirit's lead — so we can show and share Jesus in what we say and do!

دعای من

ای پدر عزیز، کمکم کن تا زیبایی، فیض، و قدوسیت عیسی در من دیده شود. باشد که زندگی من نمایانگر کنترل، فیض، و میوه روح القدس در تمام کارهای امروز و هر روزه من باشد. بنام عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Dear Father, please help the beauty, grace, and holiness of Jesus to be seen in me. May my life show the control, grace, and fruit of the Holy Spirit in all I do today and every day. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of رومیان ۹:۸

نظرات