ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนจะรู้ว่าใครควบคุมชีวิตของเรา ก็ดูจากการใช้ชีวิตของเรา คนจะเห็นว่าเราติดสนิทกับพระบิดาแค่ไหน ก็ดูได้จากชีวิตของเราว่ามีลักษณะเหมือนกับพระองค์แค่ไหน คือดูว่าเราเชื่อฟังพระคำที่พระวิญญาณดลใจ และทำตามที่พระวิญญาณนำแค่ไหน เพื่อเราจะได้สำแดงและแบ่งปันพระเยซูกับคนอื่นจากคำพูดและการกระทำของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก โปรดช่วยให้คนอื่นเห็นความสวยงาม พระคุณ และความบริสุทธิ์ของพระเยซูในตัวของข้าพเจ้าด้วยเถิด โปรดให้ชีวิตของข้าพเจ้าสำแดง ให้คนเห็นถึงการครอบครอง พระคุณ และผลของพระวิญญาณ ในทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทำทั้งในวันนี้และในทุกๆวันด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น