اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما با روش زندگی کردنمان نشان میدهیم که چه کسی زندگی ما را تحت اختیار دارد! ما رابطه خود با پدر آسمانی را با زندگی کردن در این دنیا برطبق شخصیت او نشان میدهیم. پس بیایید تحت اختیار روح خدا زندگی کنیم — از کلام الهام شده توسط روح القدس اطاعت کنیم و از رهبری های روح الهی پیروی نماییم — تا بتوانیم عیسی را آشکار نموده و او را در کارها و سخنانمان با دیگران در میان بگذاریم!

دعای من

ای پدر عزیز، کمکم کن تا زیبایی، فیض، و قدوسیت عیسی در من دیده شود. باشد که زندگی من نمایانگر کنترل، فیض، و میوه روح القدس در تمام کارهای امروز و هر روزه من باشد. بنام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات