اندیشه ها در مورد آیه امروز...

گاهى حقيقت به اندازه اى كه ساده است، شيرين نيز ميباشد — اگر مسيح زندگى ما است، پس زندگيهاى ما را پايانى نيست. مرگ، زندگى را از تن ما در نمى آورد، بلكه ما را تا زندگى در حضور عيسى همراهى ميكند!

دعای من

خداى جاودانى، تو را سپاس ميگويم زيرا تو عيسى را فرستادى تا مِهر تو را بمن نشان دهد و اينكه دوباره او را خواهى فرستاد تا مرا به خانه برد. او در طوفانهاى زندگى، لنگر منست و در تاريكترين شبها، نور منست و بمن يادآورى ميكند كه تو مرا با مِهرى بى پايان دوست ميدارى. در نام عيسى، رستاخيز و زندگى، دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات