اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بسيارى از عوامل ميتوانند زندگى ما را دچار دردسر و تشويش كنند، اما هيچيك از آنها نميتوانند پيوند ما را به فيض خدا شُل كنند اگر دلهاى ما بر عيسى بعنوان خداوند و اميد ما بر بازگشت او متمركز باقى بمانند. اگر عيسى خداوند ما است، پس بزرگترين بركات زندگى پيش روى ما نهاده شده است و او اجازه نخواهد داد كه هيچ چيز ما را از اين جلال آتى محروم سازد!

دعای من

خداى قدوس، تو سزاوار بزرگى، جلال و ستايش هستى. خدايا من نامت را بر مى افرازم و آنرا بالاتر از همه نامها قرار ميدهم. همچنانكه به آينده مينگرم، ميخواهم تو را جلال دهم و سفر خود را با تو در آنجا سپرى كنم. از آنرو كه من ايمان دارم كه تو مرا ترك و رها نخواهى كرد، من همواره به جلو نگاه خواهم كرد تا تو را در اين مسير در حال راهبرى كردنم ببينم. دعاى خود را بوسيله عيسى تقديم ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات