اندیشه ها در مورد آیه امروز...

فهميدن محبت خدا، حضور و نزديك بودن او به ما بايد ما را بسوى خدمت كردن براى او و عميق تر شدن رابطه ما با او سوق دهد. اگر چه ما خدا را به دلائل بسيارى دوست داريم، اما امروز ميخواهيم بطور خاص محبتمان را به او ابراز كنيم چون او شخصن دلواپس ما است. در دنيايى كه اشخاص برجسته مايل به گذراندن وقت با اشخاص فرودست نيستند، ما براستى بوسيله خدايى بينظير بركت يافته ايم كه به هر فرياد ما گوش ميكند، صداى خاص هر يك از ما را تشخيص ميدهد، و هر يك از نجواهاى ما را ميشنود. آرى! من او را صدا خواهم زد، سپاس خواهم گفت و خواهم ستود، به او اعتراف خواهم كرد و تا هنگاميكه زنده ام با او سخن خواهم راند!

دعای من

اى پدر، تو از تمام موهاى سر من و انديشه هاى دل من آگاهى. تو را سپاس ميگويم زيرا به نيايش هاى من گوش ميكنى. سپاسگزارم از اينكه به بسيارى از آنها پاسخ داده اى با پاسخهايى كه آنها را از تو خواستم. بمن صبر بده بهنگاميكه نميتوانم دست تو را در برخى از آن پاسخها ببينم، پاسخهايى كه زود از راه نميرسند يا آن چيزى نيستند كه من ميخواستم. من باور و ايمان دارم كه تو در همه اينها حضور دارى و براى خيريت من در كار هستى اگر چه آنرا نبينم. من ايمان دارم كه تو همواره پاسخگو هستى براى جلال خودت و به سود من. اما لطفن اى پدر عزيز، ايمانم را تقويت نما تا هرگز ايمان و اعتمادم را بتو از دست تدعم

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change