اندیشه ها در مورد آیه امروز...

تعداد دل نگرانیها زیاد است و بنظر می رسد که حول و حوش زمان پرداخت صورت حسابها بیشتر هم میشود٬ اینطور نیست؟ عیسی بیادمان می آورد که ارزش جان از خوراک یا پوشاک والاتر است. پرسش اصلی این است که آیا ما می توانیم اینطوری زندگی کنیم که جان ارزشمندتر از خوراک و پوشاک است. ما خیلی آسان گول می خوریم٬ مثل عیسو که حق نخست زادگیش را به یک کاسه آش فروخت. بیایید ما آنچه را که گرانبهاست به وسوسه هایی که منجر به گرفتاری و دشواری میشوند و یا به چیزهایی که ارزش ابدی ندارند٬ نفروشیم.

دعای من

ای پدر پر از فیض٬ خودخواهی و ترس را از دلم بزدا. من میدانم که تو از پیش٬ عالی ترین هدیه تمام اعصار را برایم تدارک دیده ای. خواهش میکنم که در پیروی از خود و اراده ات مرا یاری دهی و نگذاری که حضور تو در زندگیم با چیزهای دیگر مسدود نشود. در نام عیسی می طلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات