ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

చింతలు చాలా ఉన్నాయి మరియు అవన్నీ బిల్లుల సమయంలో ఎక్కువగా వుండి రద్దీగా కనిపిస్తాయి. ఆహారం లేదా బట్టల కన్నా జీవితం గొప్పదని యేసు మనకు గుర్తు చేశాడు. ఆహారం మరియు దుస్తులు కంటే జీవితం ఎక్కువ అన్నట్లుగా మనం జీవించగలమా అనేది అసలు ప్రశ్న. ఒక్కపూట కూటికొరకు తన జన్మ హక్కును అమ్ముకున్న ఏశావులా మనం చాలా సులభంగా మోసపోతాము. ఎక్కువగా కష్టాలు మరియు చిక్కులలో విడిచిపెట్టే ఆకర్షణీయమైన దానికొరకు ఏమాత్రము శాశ్వతమైన విలువ లేని దానికొరకు విలువైనది అమ్ముకోనకండి.

నా ప్రార్థన

ఉదార స్వభావము గల తండ్రి, నా హృదయం నుండి భయం మరియు స్వార్థాన్ని బహిష్కరించండి. మీరు ఇప్పటికే నాకు ఎప్పటికప్పుడు నమ్మశక్యం కాని బహుమతిని అందించారని నాకు తెలుసు. దయచేసి నా జీవితంలో మీ ఉనికిని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసే విషయాలు కాదు కానీ నిన్ను మరియు మీ ఇష్టాన్ని కొనసాగించడానికి నాకు సహాయం చెయ్యండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు