اندیشه ها در مورد آیه امروز...

دیتریش بون هوفر بیش از ۵۰ سال پیش گفت که ارزش فیض پایین آمده است. من به این فکر میکنم که او امروز چی میگفت؟ من فیض خدا را باور دارم، اما وقتی که به بهای آن فکر میکنم، ترس وجودم را دربر میگیرد. من در مورد خودم نمیتوانم بفهمم که ما چطور غالباً ادعا میکنیم که این فیض را دریافت کرده ایم اما هنوز هم هیچ شباهتی از نظر شخصیتی میان ما و آن کسی که آنرا به ما داد، وجود ندارد. کلامی که خدا بوسیله سموئيل به ما میگوید، کلامی خشن است. من بر این باورم که این کلامی است که ما باید آنرا در سرود پیروزمندانه فیض مان بگنجانیم. همانطور که میبینید، فیض حقیقی است که ما را عوض میکند، ما را مهربانتر میسازد و ما را بیشتر شبیه خود دهندهٔ فیض میگرداند. اگر اینچنین نیست، آن چیزی را که ما فیض مینامیم، بی اثر، ضعیف، و دروغین است. پولس اسمش را نوعی از مذهب گذاشته که قوت حقیقی خدا را در ما انکار میکند( دوم تیموتائوس ۵:۳). بیایید اطاعت را به ساختمان فضائلمان برگردانیم و آنرا از اتاق زیر شیروانی گذشته مذهبی مان برهانیم.

Thoughts on Today's Verse...

Dietrich Bonhoeffer said more than 50 years ago that grace had become cheapened. I wonder what he would say today? I'm all for grace, but I'm horrified at the cost by which it came. I can't for the life of me understand how we can so often claim to have received it and yet bear no resemblance in character to the one who gave it. God's Word through Samuel is a harsh one. Yet it is one that I believe we must include in our triumphant song of grace. You see, true grace changes us. It will make us gracious and more like the Grace-giver himself. If not, what we call grace is impotent, powerless, and false. Paul called this a form of religion that denied God's true power in us (2 Timothy 3:5). Let's return obedience back to the pantheon of virtues and rescue it from the attic of our religious past.

دعای من

ای پدر، میدانم که از گناهانم خشنود نیستی، با این وجود، فیض تو همچنان جاری است و آنها را می پوشاند. اما پدر، من هرگز نمی خواهم با بی انصافی بیشتر از آنچه که باید، از فیض تو انتظار داشته باشم. تو و من از عمیق ترین کشمکشهای شخصیتی من و آن چیزهایی که من فقط میخواهم «یکجوری» ازشون دست بکشم، باخبر هستیم. خواهش میکنم که کار کامل خود را در من بوسیله روح القدس، انجام داده و مرا بیش از پیش به شبیه منجی ام عیسی درآوری، که در نام او میطلبم. آمین.

My Prayer...

Father, I know that you are disappointed with my sin and yet your grace still flows and covers it. But Father, I NEVER want to presume on that grace. You and I know the deepest struggles of my character and the things I only want to "kinda" give up. Please work your perfection in me through the Holy Spirit, conforming me to be more and more to be like my Savior Jesus, in whose name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول سموئيل ۱۵:۱۲

نظرات