اندیشه ها در مورد آیه امروز...

دیتریش بون هوفر بیش از ۵۰ سال پیش گفت که ارزش فیض پایین آمده است. من به این فکر میکنم که او امروز چی میگفت؟ من فیض خدا را باور دارم، اما وقتی که به بهای آن فکر میکنم، ترس وجودم را دربر میگیرد. من در مورد خودم نمیتوانم بفهمم که ما چطور غالباً ادعا میکنیم که این فیض را دریافت کرده ایم اما هنوز هم هیچ شباهتی از نظر شخصیتی میان ما و آن کسی که آنرا به ما داد، وجود ندارد. کلامی که خدا بوسیله سموئيل به ما میگوید، کلامی خشن است. من بر این باورم که این کلامی است که ما باید آنرا در سرود پیروزمندانه فیض مان بگنجانیم. همانطور که میبینید، فیض حقیقی است که ما را عوض میکند، ما را مهربانتر میسازد و ما را بیشتر شبیه خود دهندهٔ فیض میگرداند. اگر اینچنین نیست، آن چیزی را که ما فیض مینامیم، بی اثر، ضعیف، و دروغین است. پولس اسمش را نوعی از مذهب گذاشته که قوت حقیقی خدا را در ما انکار میکند( دوم تیموتائوس ۵:۳). بیایید اطاعت را به ساختمان فضائلمان برگردانیم و آنرا از اتاق زیر شیروانی گذشته مذهبی مان برهانیم.

دعای من

ای پدر، میدانم که از گناهانم خشنود نیستی، با این وجود، فیض تو همچنان جاری است و آنها را می پوشاند. اما پدر، من هرگز نمی خواهم با بی انصافی بیشتر از آنچه که باید، از فیض تو انتظار داشته باشم. تو و من از عمیق ترین کشمکشهای شخصیتی من و آن چیزهایی که من فقط میخواهم «یکجوری» ازشون دست بکشم، باخبر هستیم. خواهش میکنم که کار کامل خود را در من بوسیله روح القدس، انجام داده و مرا بیش از پیش به شبیه منجی ام عیسی درآوری، که در نام او میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات