اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در زمانهایی که مردم ترسیده اند یا بخاطر حادثه ای ناگوار دچار رنج و عذاب شده اند، این سؤال دائماً به ذهنشان خطور میکند،« خدا در این واقعه کجا است؟» ما غالباً در حاشیه زندگی خود، از خدا غافلل میمانیم و او را ترک میکنیم و تنها زمانی بدنبال او میگردیم که نومید و عاجز هستیم و راه دیگری برایمان باقی نمانده. وقتی که همه چیز بر وفق مراد است، ما ندرتاً میگوییم که« خدا در این واقعه کجا است؟ او درست همین جا است و دارد ما را برکت میدهد! بیایید خدا را بخاطر نیکویی اش شکر کنیم!» خداوند صمیمانه از شما می خواهد که به سوی او برگردید و او را بطلبید، چه در زمانهای بد و چه در زمانهای خوب. ما نه تنها او را خواهیم یافت؛ بلکه او نیز به سوی ما بازگشت خواهد کرد و با ما راه خواهد رفت.

دعای من

ای خداوند، لطفاً ما را ببخش که بدنبال راه دل خودمان میرویم. ما اعتراف میکنیم که از طریق های تو منحرف شده ایم. حتی اگرچه کتاب مقدس به آسانی در اختیار همه ما است، ما اغلب فرصت شنیدن کلامت را تلف میکنیم. با وجودیکه فرصتهای بسیاری برای تمجید تو و دعا داریم، تو تنها زمانهایی از ما میشنوی که ما دچار گرفتاریهای بسیار عظیمی شده ایم. ای پدر، من اجازه داده ام که رابطه ام با تو کمرنگ و کمتر شده و حضورت را در زندگیم، بیشتر و بیشتر طالب نبوده ام. لطفاً با من و با کلیسای خودت باش تا تو را و حضورت را در زندگی روزمره خود بطلبیم! بنام مسیح دعا میکنم.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات