اندیشه ها در مورد آیه امروز...

«ما بر خدا توکل داریم.» این عبارتی است که بر بیشتر اسکناس های رایج در آمریکا نوشته شده و یک یادآور بزرگ است. فراز و نشیب های اقتصادی، همواره در برابر بی ثباتی جهانی، آسیب پذیر است. در طوفانهای زندگی، تنها خداوند پناهگاه و مأوای ما است. او ابدی است. او مایل است که ما را مبارک سازد. او اعتماد ما را بدست آورده است.

دعای من

ای پدر آسمانی، من بسیار سپاسگزارم که میتوانم زندگیم را با اعتماد بتو بسپارم. مرا شکل بده و مرا در راههایی بکار بگیر که برای دیگران برکتی باشم. تو سرچشمه امنیت و قدرت من هستی. لطفن همچنان حضورت را در زندگی من آشکار بساز. در نام عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات