اندیشه ها در مورد آیه امروز...

یکی از راه هایی که میتوان بوسیله آن، زندگی مان را مشاهده کنیم، این است که آنرا بعنوان یک انتظار ببینیم. زندگی ما، ممکن است کوتاه یا طولانی باشد، ما در حالت انتظار یا پیش بینی بسر میبریم، و منتظر«امید مبارک» خود هستیم. این امید در وعده بازگشت عیسی ریشه دوانیده است. اما مهمتر از صرفاً بازگشت او، امید ما در ظاهرشدن پرجلال او بعنوان منجی مان، ریشه دارد. در آن روز، اعتماد ما بر مسیح خداوند، مورد تصدیق قرار خواهد گرفت و عالی ترین رویاهای ما، صورت واقعیت بخود خواهد گرفت.

Thoughts on Today's Verse...

One way to view our lives is to see them as a wait. Long or short, we live in anticipation, waiting for our "blessed hope." This hope is rooted in Jesus' promise to return. But more than just his return, our hope is rooted in his glorious appearance as our Savior. On that day, our trust in Jesus as Lord will be validated and our highest dreams realized.

دعای من

ای پدر امین و پرجلال من، برای اینکه عیسی را اولین بار به این جهان فرستادی تا مرا از گناهانم نجات دهد، از تو ممنونم. لطفاً به من این توانایی را بده تا نه فقط برای بازگشت پرجلال او انتظار بکشم، بلکه اکنون بتوانم بطور پیروزمندانه ای زندگی کنم، همانطور که زندگی من در آینده با تو چنین خواهد بود. بنام عیسی میطلبم. آمین.

My Prayer...

Glorious and faithful God, thank you for sending Jesus the first time to save me from my sins. Please strengthen me as I wait for his glorious return, so that I can live as victoriously now as I will with you in the future. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of تیطس۱۳:۲

نظرات