اندیشه ها در مورد آیه امروز...

یکی از راه هایی که میتوان بوسیله آن، زندگی مان را مشاهده کنیم، این است که آنرا بعنوان یک انتظار ببینیم. زندگی ما، ممکن است کوتاه یا طولانی باشد، ما در حالت انتظار یا پیش بینی بسر میبریم، و منتظر«امید مبارک» خود هستیم. این امید در وعده بازگشت عیسی ریشه دوانیده است. اما مهمتر از صرفاً بازگشت او، امید ما در ظاهرشدن پرجلال او بعنوان منجی مان، ریشه دارد. در آن روز، اعتماد ما بر مسیح خداوند، مورد تصدیق قرار خواهد گرفت و عالی ترین رویاهای ما، صورت واقعیت بخود خواهد گرفت.

دعای من

ای پدر امین و پرجلال من، برای اینکه عیسی را اولین بار به این جهان فرستادی تا مرا از گناهانم نجات دهد، از تو ممنونم. لطفاً به من این توانایی را بده تا نه فقط برای بازگشت پرجلال او انتظار بکشم، بلکه اکنون بتوانم بطور پیروزمندانه ای زندگی کنم، همانطور که زندگی من در آینده با تو چنین خواهد بود. بنام عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات