اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خداوند را محبت نمایید! بخاطر امیدی که به خداوند دارید، قوی باشید. بعبارتی دیگر، تشخیص بدهید که قدرتتان از کجاست. سرچشمه فیض تان را بشناسید. خدا را به سبب رحمت و قدرت فراوانش که از طریق روح قدوسش بر ما ریخته است، تمجید نمایید. خداوند خدا، قوم خویش را محافظت میکند. او امانت و وفاداری را حرمت میدارد، حتی اگرچه در این جهان مورد تمسخر واقع شود. خداوند، قوم خود را مبارک خواهد فرمود و با آنانیکه ایشان را استهزا میکنند، برخوردی منصفانه خواهد داشت.

Thoughts on Today's Verse...

Love the Lord! Be strong because of your hope in the Lord. In other words, recognize where your strength is. Acknowledge your source of grace. Give praise to God for his abundant mercy and power lavished on us through his Holy Spirit. The Lord God does preserve his people. He does honor faithfulness even if it is mocked in this world. The Lord will bless his people and deal justly with those who mock and abuse them.

دعای من

ای خداوند، قوتم ده، زیرا که در زمانهای امتحان خود را میبینم که بوسیله مخالفانم از هر طرف احاطه شده و دشمنانم را بر در خانه خویش مییابم. لطفن بمن حکمت عطا کن تا فیض ترا ببینم که مرا راهنمایی میکند. لطفن به من دلیری بده تا برای هر آنچه که راست، پاک، و مقدس است ایستادگی کنم. بمن آن دیدی را بده که ببینم تو از من چه میخواهی تا برای جلالت انجام دهم. و نیز امیدم را مشتاقانه زنده نگاه دار تا برای کاری که در من به کمال خواهی رسانید، منتظر بمانم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Give me strength, O Lord, for I find myself in trying times with enemies at my door and opponents on every side. Please give me wisdom to see your grace that leads me. Please give me courage to stand up for what is right, pure, and holy. Please give me vision to see the things you want to use me to do for your glory. Please keep my hope passionately alive as I wait for your work in me to be accomplished. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مزمور ۲۳:۳۱-۲۴

نظرات