اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خداوند را محبت نمایید! بخاطر امیدی که به خداوند دارید، قوی باشید. بعبارتی دیگر، تشخیص بدهید که قدرتتان از کجاست. سرچشمه فیض تان را بشناسید. خدا را به سبب رحمت و قدرت فراوانش که از طریق روح قدوسش بر ما ریخته است، تمجید نمایید. خداوند خدا، قوم خویش را محافظت میکند. او امانت و وفاداری را حرمت میدارد، حتی اگرچه در این جهان مورد تمسخر واقع شود. خداوند، قوم خود را مبارک خواهد فرمود و با آنانیکه ایشان را استهزا میکنند، برخوردی منصفانه خواهد داشت.

دعای من

ای خداوند، قوتم ده، زیرا که در زمانهای امتحان خود را میبینم که بوسیله مخالفانم از هر طرف احاطه شده و دشمنانم را بر در خانه خویش مییابم. لطفن بمن حکمت عطا کن تا فیض ترا ببینم که مرا راهنمایی میکند. لطفن به من دلیری بده تا برای هر آنچه که راست، پاک، و مقدس است ایستادگی کنم. بمن آن دیدی را بده که ببینم تو از من چه میخواهی تا برای جلالت انجام دهم. و نیز امیدم را مشتاقانه زنده نگاه دار تا برای کاری که در من به کمال خواهی رسانید، منتظر بمانم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات