اندیشه ها در مورد آیه امروز...

همانطور که ما برکات خود را بررسی می نماییم و از خدا برای فیض عالی اش تشکر مینماییم، بیایید از خود بپرسیم که چرا خدا ما را به فراوانی برکت داده است. بیایید بیاد آوریم این اصل بنیادی و روحانی را که خدا در این بخش از کتاب مقدس و نیز در دعوتش از ابراهیم در پیدایش ۲:۱۲ روشن نموده است: قوم خدا برکت یافته اند تا برکت باشند. پس مطمئن شویم که تنها گیرندگان برکات الهی نباشیم، بلکه متعهد شده که آن برکات را به سایرین نیز منتقل نماییم.

Thoughts on Today's Verse...

As we examine our blessings and give thanks to God for his wonderful grace, let's ask why God has blessed us so much. Let's also remember the primary spiritual principle that God made clear in today's Scripture and also in his call to Abraham in Genesis 12:2: God's people are blessed to be a blessing. Let's make sure we are not just recipients of God's blessings. Let's commit to be conduits of those blessings to others.

دعای من

ای پدر فیاض، برای برکات فراوان تو در زندگیم از تو سپاسگزارم. چشمانم را بگشا تا ببینم چگونه میتوانم آن برکات را به اطرافیان نیازمندم منتقل نمایم. در کنار قسمت نمودن اینهمه برکت، باشد که دیگران بزرگترین برکت را بیابند—- یعنی فیض عاشقانه ات را—- و تشکرات خویش را به تو تقدیم نمایند! در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Thank you, generous Father, for giving your many lavish gifts to me. Open my eyes to see how I can pass on those blessings to those around me who need them. As I share the blessings you have so richly given me, may others find their greatest blessing of all — your loving grace — and give thanks to you! In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of دوم قرنتیان ۱۱:۹

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change