اندیشه ها در مورد آیه امروز...

رنج کشیدن! چطور درد و رنج میتواند یک امتیاز باشد؟ اگر این رنج ها برای عیسی نباشد، امتیازی محسوب نمیشود. بیاد دارید خوشی رسولان اولیه را که بخاطر نام او، لایق شمرده شدند تا زحمت ببینند؟(اعمال رسولان۴۱:۵) همانطور که میبینید، او بخاطر ما عذاب کشید تا ما نجات یابیم.هنگامیکه ما بخاطر عیسی و ملکوتش متحمل مشقت میشویم، به دیگران الهام میدهیم تا در مقابله با مخالفتهاش، با ایمان زندگی کنند و به همه نشان میدهیم که ایمانمان تا چه اندازه راستین است. معدود افرادی هستند که زندگی، مرگ و زحماتشان بخاطر چیزی ارزشمند است. ما برای هر سه، دلیل داریم: زندگی ما در پیروزی عیسی دخیل خواهد شد!(رومیان۳۲:۸-۳۹؛ اول قرنتیان باب ۱۵)

دعای من

ای خدا، مرا دلیر گردان! کمکم کن تا در زمانهای تنگی امین باشم و در اوقات جفا، سختی، و رنج قوی باشم. در نام عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات