اندیشه ها در مورد آیه امروز...

مسيحيت براى أشخاص ضعيف و بزدل نيست. نمونه و سرمشق ما با چنين كلماتى توصيف شده:..." از مزاياى آن خود را خالى كرده"..." غلام يا خادم"..." خود را فروتن يا پست تَر ساخت"..."مطيع گشت"..."مرگ بر روى صليب"! اينها حقايقى محكم و قوى هستند. و اين نمونه و سرمشق ما است. داستان عيسى ممكن است كه با يك كودك شيرين آغاز شود، اما در عين حال، اين كودك در مكانى قرار گرفت كه حيوانات خوراكشان را ميخوردند. در حاليكه اين مطلب قدرتمند و باارزش ميباشد، اما بمثابه شكر مصنوعى يا طرز فكرى ساختگى نيست. اين حقيقت در مورد بهائي است كه براى نجات و آزاد سازى پرداخت شده و مردم مختلفى كه منجى خود را ميشناسند.

Thoughts on Today's Verse...

Christianity is not for wimps or the faint of heart. Our example is described by words like... "made himself of no reputation" ..."servant" ..."humbled himself" ..."became obedient" ..."death on a cross!" That's tough stuff. And that is our example. The story of the Jesus may begin with a sweet child, but it also begins with him being placed where animals ate their food. While it may be powerful and precious, it is not saccharine and fake sentiment. It is about the price paid to redeem and the people who are different because they know their Redeemer.

دعای من

خداى قادر مطلق و پدر مهربان، سپاسگزارم كه داستان انجيل را در جهان واقعى، جايي كه من زندگى ميكنم، قرار دادى. اى عيسى، متشكرم براى منجى بودن تو، كه قدم به دنياى من گذاشتى و با دشوارترين ناملايمات روبرو شدى. مرا در مواردى همچون فداكارى و جانبازى، اطاعت، و فروتنى كمك كن تا ديگران را در راه يافتن فيضًا يارى رسانم. بنام عيساى خداوند. آمين.

My Prayer...

Almighty God, loving Father, thank you for placing the Gospel story in the real world where I live. Jesus, thank you for being a Savior who has come into my world and faced its toughest edges. Help me as I learn to be sacrificial, obedient, and humble so that I can be used to help others find your grace. In the name of Jesus, the Lord. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of فيليپيان ٧:٢-٨

نظرات