اندیشه ها در مورد آیه امروز...

مسيحيت براى أشخاص ضعيف و بزدل نيست. نمونه و سرمشق ما با چنين كلماتى توصيف شده:..." از مزاياى آن خود را خالى كرده"..." غلام يا خادم"..." خود را فروتن يا پست تَر ساخت"..."مطيع گشت"..."مرگ بر روى صليب"! اينها حقايقى محكم و قوى هستند. و اين نمونه و سرمشق ما است. داستان عيسى ممكن است كه با يك كودك شيرين آغاز شود، اما در عين حال، اين كودك در مكانى قرار گرفت كه حيوانات خوراكشان را ميخوردند. در حاليكه اين مطلب قدرتمند و باارزش ميباشد، اما بمثابه شكر مصنوعى يا طرز فكرى ساختگى نيست. اين حقيقت در مورد بهائي است كه براى نجات و آزاد سازى پرداخت شده و مردم مختلفى كه منجى خود را ميشناسند.

دعای من

خداى قادر مطلق و پدر مهربان، سپاسگزارم كه داستان انجيل را در جهان واقعى، جايي كه من زندگى ميكنم، قرار دادى. اى عيسى، متشكرم براى منجى بودن تو، كه قدم به دنياى من گذاشتى و با دشوارترين ناملايمات روبرو شدى. مرا در مواردى همچون فداكارى و جانبازى، اطاعت، و فروتنى كمك كن تا ديگران را در راه يافتن فيضًا يارى رسانم. بنام عيساى خداوند. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات