ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

క్రైస్తవ మతం అనేది ఆందోళన లేదా గుండె యొక్క మూర్ఛ కోసం కాదు. మన ఉదాహరణ ఇలా వర్ణించబడింది... "తనకు తాను గుర్తింపులేనివాడిగా చేసుకున్నాడు " ..."సేవకుడు" ..."తనను తాను తగ్గించుకున్నాడు" ..."విధేయుడిగా మారాడు" ..."సిలువపై మరణం పొందాడు !" అది కఠినమైన విషయం. మరియు అది మన ఉదాహరణ. యేసు కథ ఒక మధురమైన పిల్లవాడిగా మొదలవుతుంది, కానీ జంతువులు తమ ఆహారాన్ని తిన్న చోట అతనిని ఉంచడం ద్వారా కూడా ప్రారంభమవుతుంది. ఇది శక్తివంతమైనది మరియు విలువైనది అయినప్పటికీ, ఇది మధురమైన మరియు నకిలీ భావన కాదు. ఇది మనలను విడుదల చేయడానికి చెల్లించిన ధర మరియు వారి విమోచకుడి గురించి ఆయన వారికి తెలుసు కాబట్టి ఆ భిన్నమైన వ్యక్తులను గురించినది .

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా , ప్రేమగల తండ్రీ, నేను నివసించే వాస్తవ ప్రపంచంలో సువార్త కథనాన్ని ఉంచినందుకు ధన్యవాదాలు. యేసు, నా ప్రపంచంలోకి వచ్చి దాని కష్టతరమైన అంచులను ఎదుర్కొన్న రక్షకుడిగా ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు. నేను త్యాగం చేయడం, విధేయతచూపడము మరియు వినయముగా ఉండుట నేర్చుకునేటప్పుడు నాకు సహాయం చేయండి, తద్వారా ఇతరులు మీ కృపను కనుగొనడంలో వారి సహాయపడతాను. యేసు ప్రభువు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు