اندیشه ها در مورد آیه امروز...

چه قدرتی در پس زندگی شما نهفته است؟ یک روش روشن به منظور دریافتن این مطلب این است که به نزد مسیح برویم و از او بخواهیم که ما را تفتیش بکند و هر آنچه که از نظر روحانی ناسالم و ناپاک است را آشکار نماید. خود را در معرض نور معاینه کننده او و حقیقت نور او قرار دادن، به ما آزادی قابل توجهی میدهد. ما چیزی برای مخفی کردن نداریم. سپس خدا می تواند حقیقتاً کارهای قابل ملاحظه ای در ما و بوسیله ما انجام دهد چون انگیزه های نادرست و مبهم دیگر در ما وجود ندارند.

Thoughts on Today's Verse...

What's the power behind your life? One straightforward way to find out is to come to Jesus and ask him to search you and reveal anything spiritually unhealthy or unholy in you. Opening ourselves up to the truth of his Light gives us a remarkable awareness about who we are and a freedom to live for our Lord without fear because he is our Light and knows our motives. We don't have anything to hide. We want God to search us and see us in his light so that we can share that light with others freely. Then, we can confidently know that God will do remarkable things in us and through us because there are no distorted motives or hidden agendas.

دعای من

من از تو متشکرم ای خدا برای درخشش نور تو در قلبم بوسیله پسرت، نور جهان. لطفاً به آرامی نقاط ضعف، گناهکار بودن، ناراستی ها، و فریبکار بودنم را به من نشان بده. من می خواهم با خلوص در حضورت و در پاکی برای تو زندگی کنم. من این تقاضا را با فروتنی در اسم عیسی می طلبم. آمین.

My Prayer...

Thank you, God, for shining your light into my heart through your Son, the Light of the world. Please gently reveal to me the areas of my weakness, sinfulness, duplicity, and deception. I want to live purely before you and purely for you. I humbly request this in the name of Jesus. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of یوحنا ۲۰:۳-۲۱

نظرات