اندیشه ها در مورد آیه امروز...

گروهی از حقایق عظیم در این دعای برکت یافت میشود. ابتدا چشمان ما به کاری که خدا میتواند برای ما انجام بدهد، معطوف میشودـــ پیشگیری از لغزیدن ما و حاضر نمودن ما در حضور پرجلال خویش در کمال خوشی. اما با بررسی نزدیکتر، دلهای ما به تعریف بی نظیری از خدا کشیده میشود: کسی که قادر است، خدای واحد، منجی ما، کسی که در جلال و شکوه و توانایی و اقتدار زندگی میکند، کسی که بوسیله عیسای خداوند با ما ارتباط برقرار کرده، و کسی که پیش از تمام زمانها وجود داشته و کسی که اکنون زنده است و تا به ابد خواهد بود. برکات ما بعنوان فرزندان خدا، عالی و بی نظیر هستند، اما دلیلش این است که خداوند ما ماورای تمام شگفتی ها، عالی ها، و عجایب است. کلمات ما حق مطلب را در مورد او ادا نمی کنند. برجسته ترین آگاهی های ما قادر به فهم جلال او نیستند. و علیرغم بزرگی او، خدا من و شما را با وجود فانی بودن و محدود بودنمان دوست دارد!

Thoughts on Today's Verse...

What a great cluster of truths are found in this one prayer of blessing. Our eyes are first drawn to what God can do for us — prevent us from falling and present us before his glorious presence in joyful perfection. But on closer inspection, our hearts are drawn to the description of our incredible God: the one who is able, the only God, our Savior, the one who lives in glory and majesty and power and authority, the one who has communicated to us through Jesus our Lord, and the one who exists before all ages and who is alive now and who will be forevermore. Our blessings as God's children are incredible, but the reason why they are is that our God is beyond incredible, awesome, and wonderful. Our words cannot do him justice. Our brightest insights cannot comprehend the glory he has. Yet despite his grandeur, he loves you and me in our finite mortality!

دعای من

ای خداوند قدوس و مهیب که بالاترینی، متشکرم برای اینکه تو نه فقط خدا هستی، بلکه برای اینکه عشقت را نسبت به من و شخص خودت را به من در صورت عیسی نمایان ساختی. من مشتاقانه به آن روزی مینگرم که در حضورت می ایستم،‌ و از شراکت در کاملیت تو لذت میببرم، و جلالت را بهمراه فرشتگانت می ستایم. خواهش میکنم ستایش انسانی و محدود مرا بپذیر تا روزیکه کلمات من از قید فانی بودنشان رهایی یافته و نقایص من در جلال تو پوشانده شود. در نام عیسی. آمین.

My Prayer...

Awesome and Holy Lord Most High, thank you for not only being God, but for loving me and showing yourself to me in the face of Jesus. I look forward to standing in your presence, enjoying your shared perfection, and praising your glory with the angels. Please accept my limited and human praise until the day my words are unchained from their mortality and my imperfections are swallowed up in your glory. In Jesus' name. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of یهودا ۲۴:۱-۲۵

نظرات