اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پولس به دو دلیل از سخاوت کلیساهای مکادونیه در رابطه با کار خداوند، متعجب بود. نخست، آنها بسیار فقیر بودند و چیز زیادی برای قسمت کردن نداشتند. دوم، بجای اینکه دارایی شان را از آن خودشان بدانند، آنها خودشان را به خداوند و سپس به خادمین خداوند که از آنها برای خدمت نمودن به سایرین تقاضای کمک کرده بودند، سپردند. نمونه ایشان برای ما یادآور بزرگی است از اینکه ما چگونه باید در کمک به نیازمندان عمل کنیم.

Thoughts on Today's Verse...

Paul was surprised at the Macedonians' generosity to the Lord's work for two reasons. First, they were very impoverished and didn't have much to share. Second, rather than viewing what they had as their own, they gave themselves to God and then to his servants who were asking for their help in ministering to others. Their example is a great reminder to us of how we need to approach our giving to help others in need.

دعای من

ای پدر عادل و خدای قدوس، مرا ببخش برای اینکه در رابطه با دارایی ای که تو با سخاوت به من داده ای، خودخواهانه رفتار کرده ام. من میخواهم که دل و زندگی ام را کاملن به تو تقدیم کنم، و هیچ چیزی را از اراده تو باز ندارم، خواهش من این است که کمکم کنی تا بدانم بهترین روش استفاده از برکاتی که به من سپرده ای چیست. در نام عیسی میطلبم. آمین.

My Prayer...

O Righteous Father and Holy God, forgive me for being selfish with the funds you have so richly shared with me. I want to give my heart and my life to you fully, not holding back anything from your will, and I ask you to help me know how to best use the blessings you have entrusted to me. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of دوم قرنتیان ۵:۸

نظرات