اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در حالیکه بسیاری از مردم در پی یافتن راه حل یا درمانی برای حملات خشونت آمیز هستند که زندگی ها را نابود میسازد، مدارس را تهدید میکند، و خیابان های ما را ناامن میکند، چرا کسی به خودش زحمت نمیدهد تا تعلیم خادم عاقل خدا را که قرنها پیش داده بود را به ما یادآوری کند؟ بیایید اجازه ندهیم که هیچ کس، چه واقعی یا مجازی، قهرمان ما باشد، اگر شهرت او بر اساس خشونت بنا شده باشد. پسر مشهورترین جنگاور اسراییل، این حقیقت را بهتر از هر شخص دیگری فهمید. مسلماً پسر خدای متعال و قادر مطلق، آنرا به بهترین نحو بیان کرد:« خوشا بحال صلح کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد.»

Thoughts on Today's Verse...

While many are seeking a cure for the rampaging violence that destroys lives, threatens schools, and makes our streets unsafe, why has no one bothered to remind us what God's wise servant taught us centuries ago? Let's not let any person, real or fictional, be our hero if his or her fame is built on violence. The son of Israel's most famous warrior understood this better than anyone. Surely the Son of the Most Powerful on High said it best: "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God."

دعای من

ای خدای قادر مطلق، ما را از خشونت فرهنگ مان برهان و نیز از ستایش خشونتی که در سرزمین ما نفوذ میکند. خواهش میکنم به ما قهرمانانی بده که صلح کنندگان راستین باشند. بعلاوه، ای پدر عزیز، لطفاً چشمان ما را بگشا تا آنان را ببینیم و نیز به ما آن دلیری را بده تا آنان را محترم بشماریم. در نام عیسی میطلبم. آمین.

My Prayer...

Almighty God, save us from the violence of our culture and the worship of violence that pervades our land. Please give us heroes who are true peacemakers. In addition, dear Father, please give us eyes to see them and the courage to honor them. In Jesus' name I ask it. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of امثال ۳۱:۳-۳۲

نظرات