இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

God made us. While we were in our mother's womb, the LORD made us with loving care (Psalm 139:13-16). He made us with a purpose for our lives and a promise to be with us every step of the way. God cares for us much better than even the very best shepherd cares for his sheep. So let's live as those who know our Leader, Creator, and King! Let's display his character, share his grace, extend his mercy, and offer his forgiveness. Let's show that we are his people!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

I am truly thankful, dear LORD, that you are God. Thank you for being my Shepherd, my Father, and my Hero. Empower me as I seek to display your character and kindness to those around me. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of சங்கீதம் 100:3

கருத்து

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change