இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Wisdom is that elusive quality we respect in others and find so difficult to develop in ourselves. Yet God promises it to those who really ask. But remember the secret of ASKing — asking, seeking, and knocking. Or better yet, check out Proverbs 2. Wisdom is ours only if we seek it above all other possessions and value it above all other diversions. God longs to impart it, but there is something about spiritual wisdom that demands we value it before we can receive it.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Gracious giver of all good gifts, please bless me with wisdom today. Let me reflect your will and live for your glory in all my decisions. Let your Kingdom guide my heart as I make my choices and have your Spirit lead me in your ways. I confess, Father, that I cannot guide my own steps without your help. So grant me wisdom this day. I pray in Jesus name. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of யாக்கோபு 1:5

கருத்து