இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Delight! In things of God do you find delight? What holy things of the Father in heaven hold your thoughts throughout the day? Why not join me in trying to put more of God's word in your head through memorization and into your heart through prayerful Bible study?!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Father in heaven, holy and righteous in all of your ways, I confess that I do not always make the most of my thought time. I often allow my mind to drift away into areas I shouldn't explore. I will occasionally get too focused on things that are inconsequential. I want my mind and my heart more in tune with you, your Word, your will, and your way. Give me true wisdom, enlightened by your Spirit, to see, know, absorb, and contemplate the things that are closest to your heart. In Jesus' name. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of சங்கீதம் 1:2

கருத்து